Äktenskapsförord

Äktenskapsförord - Ladda ner ett äktenskapsförord på Juridiska Dokument!
Ett äktenskapsförord är ett avtal som kan ingås mellan makar eller blivande makar. I ett äktenskapsförord kan bestämmas att viss egendom eller all egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna skall vara dennes enskilda egendom. Med ett äktenskapsförord kan makar även bestämma att enskild egendom skall vara giftorättsgods.

Enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning. Egendom som inte är enskild egendom är så kallad giftorättsgods och ingår i en framtida bodelning.

För att äktenskapsförordet skall vara giltigt måste det vara skriftligt. Ni måste också registrera det hos Skatteverket.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett äktenskapsförord som är upprättat av jurister!

I samband med att ni skriver ert äktenskapsförord så bör ni även överväga att skriva ett inbördes testamente er emellan. Det finns väldigt många skäl att skriva ett inbördes testamente även om man är gift. Om så det enda syftet med testamentet är att vägleda arvingarna genom den lagenliga fördelningen av kvarlåtenskapen så är det en synnerligen god idé.

Ladda ner ett äktenskapsförord på Juridiska Dokument!

Vad är giftorättsgods?

Giftorättsgods enskild egendom och äktenskapsförord

Vad är giftorättsgods?

Vi får ofta frågan: Vad är giftorättsgods? Giftorättsgods är i motsats till enskild egendom egendom som skall ingå vid en bodelning mellan makar i samband med skilsmässa eller om någon av makarna avlider.

Giftorätt inträder när äktenskapet ingås och giftorätten omfattar all egendom som makarna äger och framöver förvärvar. Denna egendom benämns som giftorättsgods.

Det är en vanlig men likväl felaktig uppfattning att giftorättsgods är egendom som ägs av makarna med samäganderätt. Makarna äger sin egendom och svarar för sina egna skulder under äktenskapet. Makarna äger således inte en del i den andre makens egendom.

Makarna kan skriva äktenskapsförord varigenom de avtalar om att viss egendom eller all deras egendom skall vara enskild egendom. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt och skall registreras vid Skatteverket för att var giltigt.

Ett äktenskapsförord kan även upprättas innan de blivande makarna gift sig. För att ett dylikt äktenskapsförord skall vara giltigt fordras det att äktenskapsförordet inlämnats för registrering till Skatteverket inom en månad efter vigseln.

Enskild egendom som är enskild på grund av ett äktenskapsförord kan omvandlas till giftorättsgods igen genom att makarna skriver ett nytt äktenskapsförord med denna innebörd.

Ladda ner ett äktenskapsförord på Juridiska Dokument nu!